SPIS TREŚCI

wstecz

CONTENTS

back

 

M a l i n o w s k i - W i t k i e w i c z

Zofia Gołubiew***
Zbigniew Benedyktowicz Od redakcji.
Świadectwo fotografii pomiędzy i poza nauką i sztuką
From the Editor.
Photographic Testimony Between and Beyond Science and Art
(translated by Maciej Bańkowski)
Terence Wright "Cienie rzeczywistości rzucone na ekran zjawisk": Malinowski, Witkacy i fotografia ( przełożyła Ewa Dżurak)
"Shadows of reality projected on the screen of appearances": Malinowski, Witkacy and photography
Helena WayneDługa droga do Polski ( przełożyłaGrażyna Kubica
The Long Road to Poland
Daniel GerouldChronologia: StanIsław Ignacy Witkiewicz i Bronisław Malinowski (przełożył Sławomir Sikora
Chronology: Stanisław Ignacy Witkiewicz and Bronisław Malinowski
Helena WayneBronisław Malinowski: wpływ kobiet na jego życie i dzieło (przełożyła Grażyna Kubica)
Bronisław Malinowski: The Influence Of Various Women On His Life And Works
Peter SkalnikBronisław Kasper Malinowski i Stanisław Ignacy Witkiewicz. Nauka versus sztuka w konceptualizacji kultury (przełożył Sławomir Sikora)
Bronisław Kasper Malinowski and Stanisław Ignacy Witkiewicz. Science versus art in the conceptualization of culture
Bronisław MalinowskiOgarnia mnie wówczas dziwny niepokój. List do Anieli Zagórskiej
And Then I Feel A Strange Unrest. Letter to Aniela Zagórska
James CliffordO etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski (przełożył Maciej Krupa)
On Ethnographic Self-Fashioning: Conrad and Malinowski
James CliffordO autorytecie etnograficznym. Kłopoty z kulturą (fragment) (przełożył Zbigniew Benedyktowicz)
On Ethnographic Authority. Predicament of Culture (Fragment)
Clifford GeertzZaświadczające Ja. Dzieci Malinowskiego (przełożył Sławomir Sikora)
I witnessing. Malinowski' s Children
Terence WrightAntropolog jako artysta: fotografie Malinowskiego z Trobriandów (przełożył Sławomir Sikora)
The Anthropologist as Artist: Malinowski's Trobriand Photographs
Michael YoungKiriwina Malinowskiego. Wprowadzenie (fragmety) (przełożył Sławomir Sikora)
Malinowski' s Kiriwina. Introduction (Fragments)
Sławomir SikoraNaoczny świadek. Kiriwina Malinowskiego
The Eye Witness - Malinowski's Kiriwina ( translated by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska)
Anna ŻafakiewiczOkiem malarza. O scjentystycznych zainteresowaniach Witkacego
Through the Eye of the Painter. On the Scientistic Interests on Witkacy (translated by Bartek Świetlik)
Światosław LenartowiczO "witkacowskich" fotografiach Józefa Głogowskiego i jego przyjaźni z Witkacym
Józef Głogowski's "Witkacy Photographs" and His Friendship With Witkacy (translated by Maciej Bańkowski)
Stefan OkołowiczPortrety metafizyczne
Methaphysical Portraits (translated by Ewa Krasińska)
Anna MicińskaU źródeł czystej formy
At the Roots of Pure Form (translated by Anna Bartkowicz)
Daniel Gerould Podróż Witkacego do tropików: itinerarium
Witkacy` s Journey to the Tropics and Itinerary in Ceylon
Stanisław Ignacy Witkiewicz Z podróży do Tropików
A Journey to the Tropics (translated by Maciej Bańkowski)
Anna MicińskaStanisław Ignacy Witkiewicz - Listy do Bronisława Malinowskiego.Nota od wydawcy
Stanisław Ignacy Witkiewicz - Letters to Bronisław Malinowski. Editor` s Note (translated by Michał Kłobukowski)
Stanisław Ignacy WitkiewiczListy do Bronisława Malinowskiego
Letters to Bronisław Malinowski (translated by Daniel Gerould and Michał Kłobukowski)
Anna MicińskaStanisław Ignacy Witkiewicz Z podry do Tropików. Nota od wydawcy
Stanisław Ignacy Witkiewicz - A Journey to the Tropics. Editor` s Note (translated by Michał Kłobukowski)
Stanisław Ignacy WitkiewiczListy z podróży do Tropików
Letters from the Tropics (translated by Daniel Gerould and Michał Kłobukowski)
Bronisław MalinowskiStaś Witkiewicz w dziennikach Bronisława Malinowskiego (opracowała Grażyna Kubica)
Staś Witkiewicz In the Diaries of Bronisaw Malinowski (compiled by Grażyna Kubica translated by Annamaria Orla-Bukowska)
Stuart Baker Witkiewicz i Malinowski. Czysta forma magii, nauki i religii (przełożyła Małgorzata Dzieduszycka)
Witkiewicz i Malinowski: The Pure Form of Magic, Science and Religion
Lech Sokół"Szewcy" Witkacego: erotyzm i władza.
"The Shoemakers" by Witkiewicz: Erotism and Power
Stefan OkołowiczArtysta metafizycznego niepokoju
Artist of Metaphysical Unrest (translated by Maciej Bańkowski)
Bohdan MichalskiRozmowy istotne Witkacego. Dwugłos polemiczny
Witkacy` s Essential Conversations. A Polemical Dialogue (translated by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska)
Dariusz CzajaMalinowski o kolorach. Między estetyką a antropologią
Malinowski On Colour: Between Aesthetics and Anthropology (translated by Maciej Bańkowski)
Janusz BarańskiMalinowski i Witkacy: między sztuką życia i prawdą absolutną
Malinowski and Witkacy: Between Art of Life and Absolute Truth (translated by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska)
Jonathan BenthallTen namiot (przełożył Maciej Bańkowski)
That Tent
Jan GondowiczMenu
Menu (translated by Michał Kłobukowski)
Janusz DeglerWitkacy na Świecie. Bibliografia (1963 - 2000)
Witkacy in the World. Bibliography 1963 - 2000 (translated by Maciej Bańkowski)
Grażyna KubicaWybór prac poświęconych życiu i twórczości Bronisława Malinowskiego
A selection of works devoted to the life and work of Bronisław Malinowski (translated by Maciej Bańkowski)Noty o autorach
Notes on the Authors

wstecz
back