Dla autorów i autorek

Kwartalnik „Konteksty” przyjmuje w trybie ciągłym zgłoszenia tekstów w języku polskim o tematyce zgodnej z profilem pisma. Po zapoznaniu się z wytycznymi dla autorów i zasadami publikacji prosimy przesyłać teksty na adres redakcji. Proponujemy jedną z dwóch ścieżek:

  1. Jeśli autorka / autor wyraża zgodę na publikację wyłącznie w wersji papierowej kwartalnika, która jest wersją pierwotną (referencyjną)  i nie wyraża zgody na udostępnienie swego tekstu w systemie otwartego dostępu, prosimy o kontakt z redakcją  na adres e-mail: konteksty@ispan.pl w celu złożenia takiego oświadczenia i zawarcia stosownej umowy. 
  2. Jeśli autorka / autor wyraża zgodę na publikację swego tekstu zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej w systemie otwartego dostępu, co oznacza akceptację warunków licencji, może rozpocząć zgłaszanie swojego tekstu tutaj.

Oczekujemy również, że autorki i autorzy przeczytają i zaakceptują nasze Zasady etyki publikacji.

 

Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne

 

Złożenie tekstu oznacza zgodę na poddanie go procedurze antyplagiatowej oraz ocenie w trybie podwójnie ślepej recenzji. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w dziedzinie wiążącej się z tematyką przygotowywanego wydania.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i dokonywania w nich niezbędnych poprawek.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU

Format: Tekst znormalizowany, czcionka Times New Roman, w tekście głównym 12 p., interlinia 1,5.

 

Cytaty: Cytaty w tekście głównym o długości do 300 znaków podajemy w cudzysłowach, bez kursywy. Cytaty dłuższe podajemy od akapitu, bez cudzysłowów i bez kursywy, czcionką 11 p. Cytaty wewnątrz cytatów w cudzysłowach ujmujemy w znaki «».  Cytaty tekstów wersyfikowanych podajemy z zachowaniem wersyfikacji.

 

Do tekstu należy dołączyć abstrakt o objętości ca. 1000 znaków. Powinien on zawierać tezę artykułu, opis metodologii oraz informacje ogólnie osadzające problem w kontekście dotychczasowych badań.

 

Przypisy i bibliografia:

Prosimy o stosowanie przypisów końcowych zgodnie z tymi wytycznymi.

Tekstowi powinna również towarzyszyć bibliografia załącznikowa opracowana zgodnie z wytycznymi Chicago Manual of Style (wzorzec Bibliography entries).

 

Ilustracje należy dostarczyć w osobnych plikach w formacie .jpg lub .tif, o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, bez rastra, ponumerowane. W osobnym pliku prosimy przesłać podpisy wraz z nazwiskiem fotografa / źródłem ilustracji. Autor(ka) tekstu odpowiada za zapewnienie praw do reprodukcji.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorki i autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 

Prawa autorskie

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-NC-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Konteksty”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania).

 

Autoarchiwizacja

Zachęcamy autorki i autorów, by archiwizowali opublikowaną wersję artykułu na swoich stronach internetowych albo w repozytoriach naukowych, podając szczegóły bibliograficzne (zwłaszcza numer DOI), które potwierdzają fakt publikacji w czasopiśmie.

Kontakt

Instytut Sztuki PAN
Redakcja kwartalnika Konteksty. Polska sztuka ludowa

ul. Długa 28,
00-950 Warszawa, skr. pocztowa 999

tel. (0-22) 50 48 243
tel. / fax. (0-22) 50 48 296

konteksty@ispan.pl
www.konteksty.pl

www.czasopisma.ispan.pl

Facebook

Prenumerata

Zachęcamy do zakupu "Kontekstów" (także numerów archiwalnych) drogą internetową. Aby zamówić wybrany numer kwartalnika, należy skontaktować się z Działem Wydawniczym Instytutu Sztuki PAN, ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, tel. 22 504 82 74, e-mail: wydawnictwo@ispan.pl.

Część tekstów w wolnym dostępie można przeczytać na naszej stronie: Czasopisma IS PAN

Numery Kontekstów dostępne są również w formie elektronicznej w bibliotece Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

© Kwartalnik Konteksty